lienhe@luatgianghiem.vn

Đăng ký bản quyền chương trình truyền hình

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho chương trình truyền hình

Chương trình truyền hình đang là lĩnh vực phát triển mạnh và mang về doanh thu không nhỏ cho các công ty truyền thông. Chính vì vậy việc bảo vệ quyền tác giả đối với những chương trình này là điều đáng được quan tâm.

Luật Gia Nghiêm sẽ giúp những công ty truyền thông an tâm về quyền tác giả của những chương trình truyền hình công ty sản xuất.

Đăng ký bản quyền chương trình truyền hình

Đăng ký bản quyền chương trình truyền hình

I. Cơ sở pháp lý

• Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

• Nghị định NĐ 100/2006/nđ-cp ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của sở hữu trí tuệ vê quyền tác giả và quyền liên quan;

• Nghị định NĐ 85/2011 ngày 20/9/2011 sửa đổ bổ sung một số điều của NĐ 100/2006/NĐ-CP

• Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

II. Thủ tục đăng ký

1. Thẩm quyền giải quyết thủ tục:

Cục Bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch

2. Đối tượng đăng ký

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác tác giả chương trình truyền hình theo quy định của luật SHTT 2005 có quyền nộp đơn đăng ký quyền tác giả đối với chương trình truyền hình.

3. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục: đăng ký quyền tác giả cho chương trình truyền hình:

3.1 Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/đồng tác giả, hồ sơ bao gồm:

• Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

• Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn được ủy quyền;

• Giấy cam đoan của tác giả đối với kịch bản chương trình truyền hình;

• Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

• 02 bản sao ghi nội dung kịch bản chương trình truyền hình (đóng quyển);

• 02 bản in mô tả, tóm tắt chi tiết nội dung kịch bản chương trình truyền hình (đóng quyển);

• Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

3.2 Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả, hồ sơ bao gồm:

• Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

• Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền;

• Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của bên sở hữu;

• Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

• Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu /Quyết định giao việc / Hợp đồng thuê giữa bên sở hữu và tác giả chương trình truyền hình;

• 02 bản sao ghi nội dung kịch bản chương trình truyền hình (đóng quyển);

• 02 bản in mô tả, tóm tắt chi tiết nội dung kịch bản chương trình truyền hình (đóng quyển);

• Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

4. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện thủ tục: 15 ngày làm việc

III. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

• 02 bản sao ghi nội dung kịch bản chương trình truyền hình (đóng quyển);

• 02 bản in mô tả, tóm tắt chi tiết nội dung kịch bản chương trình truyền hình (đóng quyển);

• Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu là tổ chức;

• Bản sao CMND đối với tác giả, đồng tác giả (Nếu có).

IV. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện:

• Tư vấn đăng ký quyền tác giả cho chương trình truyền hình;

• Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

• Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;

• Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chương trình truyền hình;

• Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.


Bài viết liên quan

Đánh giá