lienhe@luatgianghiem.vn

Công bố xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

I. Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

1. Công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Công bố tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

-Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

-Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

2. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở.

Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

3. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

4. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

II. Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Luật Gia Nghiêm

• Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm

• Dựa trên tài liệu khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh của quý khách hàng

• Bàn giao 1 bộ tiêu chuẩn cơ sở để khách hàng lưu tại cơ sở.


Bài viết liên quan

Chia sẻ bài viết

Liên hệ với chúng tôi