lienhe@luatgianghiem.vn

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc là đứa con tinh thần của tác giả tuy nhiên hiện nay lại xuất hiện nhiều hiện tượng đạo, nhái làm ảnh hướng đến những đứa con tinh thần ấy. Làm thế nào để bảo vệ quyền của những nghệ sĩ đã sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc?

Luật Gia Nghiêm sẽ giúp quý khách hàng bảo đảm quyền của mình đối với tác phẩm âm nhạc thông qua việc đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

I. Cơ sở pháp lý

• Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

• Nghị định NĐ 100/2006/nđ-cp ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của sở hữu trí tuệ vê quyền tác giả và quyền liên quan;

• Nghị định NĐ 85/2011 ngày 20/9/2011 sửa đổ bổ sung một số điều của NĐ 100/2006/NĐ-CP

• Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

II. Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

1. Thẩm quyền giải quyết thủ tục:

Cục Bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch

2. Đối tượng đăng ký quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm âm nhạc (bài hát) theo quy định của luật SHTT 2005 có quyền nộp đơn đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc (bài hát).

3. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả

3.1 Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/đồng tác giả, hồ sơ bao gồm:

• Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

• Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn được ủy quyền;

• Giấy cam đoan của tác giả đối với tác phẩm âm nhạc (bài hát);

• Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

• 02 đĩa CD ghi hình (Ghi âm) bài hát (Nếu bảo hộ dưới dạng bản ghi hình; ghi âm);

• 02 bản in tác phẩm âm nhạc (Bài hát) (Nếu bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết);

• Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

3.2 Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả, hồ sơ bao gồm:

• Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

• Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền;

• Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của bên sở hữu;

• Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

• Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu /Quyết định giao việc / Hợp đồng thuê giữa bên sở hữu và tác giả;

• 02 đĩa CD ghi hình (Ghi âm) bài hát (Nếu bảo hộ dưới dạng bản ghi hình; ghi âm);

• 02 bản in tác phẩm âm nhạc (Bài hát) (Nếu bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết);

• Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

4. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện thủ tục: 15 ngày làm việc

III. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

• 02 đĩa CD ghi hình (Ghi âm) bài hát (Nếu bảo hộ dưới dạng bản ghi hình; ghi âm);

• 02 bản in tác phẩm âm nhạc (Bài hát) (Nếu bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết);

• Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu là tổ chức;

• Bản sao có công chứng CMND của tác giả, đồng tác giả (nếu có).

IV. Công việc Luật Gia Nghiêm thực hiện:

• Tư vấn đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc;

• Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

• Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;

• Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc;

• Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.


Bài viết liên quan

Đánh giá