lienhe@luatgianghiem.vn

Phân biệt POA và LOA

So sánh phân biệt POA (Power of Attorney) và LOA (Letter of Authorization)

1. POA (Power of Attorney) và LOA (Letter of Authorization) là gì?

POA (Power of Attorney) và LOA (Letter of Authorization) là hai loại văn bản pháp lý được sử dụng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành động thay cho người ủy quyền. Tuy nhiên, giữa hai loại văn bản này có một số điểm khác biệt quan trọng cần được lưu ý.

2. Định nghĩa:

 • POA (Power of Attorney): Giấy Ủy Quyền là một văn bản chính thức có tính ràng buộc cao, được sử dụng để ủy quyền cho một người hoặc tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành động cụ thể thay cho người ủy quyền. POA thường được sử dụng trong các trường hợp quan trọng, ví dụ như ủy quyền cho người khác bán tài sản, ký hợp đồng, hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý.
 • LOA (Letter of Authorization): Thư Ủy Quyền là một văn bản đơn giản hơn POA, thường được sử dụng để ủy quyền cho một người hoặc tổ chức thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn. LOA có tính ràng buộc pháp lý thấp hơn POA và thường được sử dụng trong các trường hợp không quan trọng, ví dụ như ủy quyền cho người khác nhận hàng hóa hoặc tham dự một cuộc họp.
Phân biệt POA và LOA

Phân biệt POA và LOA

3. So sánh:

Tiêu chí POA (Giấy Ủy Quyền) LOA (Thư Ủy Quyền)
Hình thức Văn bản chính thức Thư ủy quyền đơn giản
Nội dung Chi tiết, bao gồm các điều khoản ràng buộc Tóm tắt, tập trung vào phạm vi ủy quyền
Tính pháp lý Cao Thấp
Tình huống sử dụng

4. Phân biệt:

 • Mức độ chi tiết: POA thường chi tiết hơn LOA, bao gồm các điều khoản ràng buộc về quyền hạn và trách nhiệm của bên được ủy quyền. LOA thường chỉ tóm tắt phạm vi ủy quyền và không đề cập đến các điều khoản ràng buộc.
 • Tính pháp lý: POA có tính pháp lý cao hơn LOA và được coi là một văn bản ràng buộc. LOA có tính pháp lý thấp hơn và có thể được xem như một văn bản hướng dẫn.
 • Tình huống sử dụng: POA thường được sử dụng trong các trường hợp quan trọng, ví dụ như ủy quyền cho người khác bán tài sản, ký hợp đồng, hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý. LOA thường được sử dụng trong các trường hợp không quan trọng, ví dụ như ủy quyền cho người khác nhận hàng hóa hoặc tham dự một cuộc họp.

5. Lựa chọn POA hay LOA:

Lựa chọn POA hay LOA phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

 • Bạn nên sử dụng POA nếu:
  • Muốn ủy quyền cho người khác thực hiện một việc quan trọng.
  • Muốn đảm bảo tính ràng buộc pháp lý của văn bản ủy quyền.
 • Bạn nên sử dụng LOA nếu:
  • Muốn ủy quyền cho người khác thực hiện một việc không quan trọng.
  • Muốn có một văn bản ủy quyền đơn giản và dễ sử dụng.

6. Lưu ý:

 • Bất kể bạn chọn sử dụng POA hay LOA, hãy đảm bảo rằng văn bản được viết rõ ràng, đầy đủ thông tin và được ký bởi cả hai bên.
 • Nếu bạn không chắc chắn về loại văn bản nào phù hợp với nhu cầu của mình, hãy tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia tư vấn.

7. Kết luận:

POA và LOA là hai loại văn bản pháp lý hữu ích để ủy quyền cho người khác thực hiện hành động thay cho bạn. Lựa chọn loại văn bản nào phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy đảm bảo rằng văn bản được viết rõ ràng, đầy đủ thông tin và được ký bởi cả hai bên.

5/5 - (1 vote)